MENU

Disclaimer

Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op deze website. Door deze website te gebruiken stem je in met
deze disclaimer.
De informatie op deze website is met grote zorg samengesteld. Ondanks de constante zorg en
aandacht die Yorus aan de samenstelling van de website besteedt, is het mogelijk dat de informatie
die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is of fouten bevat. Hoewel Yorus haar best doet om
alle informatie, diensten en producten zo goed en foutloos mogelijk aan te bieden, kan Yorus niet
verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele fouten, defects of andere beschadigende
consequenties, die voorkomen uit het gebruik van deze website.
De informatie op deze website wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast zonder voorafgaande
waarschuwing of kennisgeving. Yorus spant zich ervoor in om deze website zoveel mogelijk
beschikbaar te stellen, maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van
(tijdelijke) niet-beschikbaarheid.


Aansprakelijkheid

Yorus aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de door Yorus en/of door/via
derden aangeboden informatie op deze website. Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend,
het inbreuk plegen op auteursrechtelijke beschermde werk(en) of anderszins in strijd handelen met
de intellectuele eigendomsrechten van derden en/of Yorus.
De website bevat (hyper)links die leiden naar websites buiten het domein van Yorus, welke websites
geen eigendom zijn van Yorus. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website. Yorus
aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van die websites.
Yorus aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de
inhoud van de - al dan niet door derden aangeboden - informatie op deze website. Yorus ziet af van
welke aansprakelijk hoe ook genaamd.

Intellectuele eigendomsrechten

Het auteursrecht op deze website berust bij Yorus of bij derden, welke met toestemming dit
(beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Yorus. Niets uit deze website mag worden
verveelvoudigd, verspreid, opgeslagen in geautomatiseerde gegevensbestanden en/of openbaar
gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, downloaden naar andere websites, databases
of op welke andere manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Yorus.
Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen van de website maken inbreuk op
intellectuele eigendomsrechten. Yorus is niet aansprakelijk voor content op de aan deze website
gekoppelde bestanden en/of websites waarnaar wordt verwezen.

Op al onze overeenkomsten, offertes en op alle (overige) (rechts)handelingen zijn de algemene
voorwaarden van het gekozen verkooppunt van toepassing. Deze kun je opvragen bij levering.


Disclaimer e-mail

De informatie in dit e-mailbericht is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. In
deze email genoemde cijfers en bedragen zijn indicatief. Hier kunnen geen rechten aan ontleed
worden. Wanneer je dit bericht per abuis ontvangt, verzoeken wij je contact op te nemen met de
afzender per kerende e-mail. Verder verzoeken wij je in dat geval dit e-mailbericht te vernietigen en
de inhoud ervan aan niemand openbaar te maken. De inhoud van dit bericht is vertrouwelijk. Het
gebruik, kopiëren of wijzigen van de inhoud van dit bericht zonder toestemming van de afzender is
verboden. Yorus aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onjuiste, onvolledige dan wel ontijdige
overbrenging van inhoud van een verzonden e-mailbericht noch voor daarbij overgebrachte virussen.
Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.
 
Op al onze overeenkomsten, offertes en op alle (overige) (rechts)handelingen zijn de algemene
voorwaarden van het gekozen verkooppunt van toepassing. Deze kun je opvragen bij levering.